Algemene voorwaarden KynoCompleet

 

 Algemene voorwaarden KynoCompleet

1. Aanmelding

U kunt zich op ieder gewenst moment als student aanmelden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en een vinkje te plaatsen bij ‘* ik ga akkoord met de door u gestelde algemene voorwaarden’. Bij aanvang of op het examen kan u gevraagd worden u te legitimeren.

2. Inschrijfvoorwaarden

 • Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan de student zo spoedig mogelijk een bericht gestuurd over de inschrijving.
 • Bij inschrijving voor een cursus/lezing/workshop/opleiding ontvangt u een bevestiging en bijbehorende factuur per e-mail. Vanaf dat moment is uw inschrijving definitief.

3. Annulering

Tot 60 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is annulering kosteloos. Bij annulering vanaf 60 tot en met 45 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 45 dagen tot en met 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 25% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht (alles met inachtneming van punt 4).

 • Annulering dient te allen tijde door ons schriftelijk te zijn bevestigd!
  Zonder de schriftelijke bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig.

In geval van bijzondere omstandigheden kan KynoCompleet afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van KynoCompleet. KynoCompleet accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten, echter slechts na overleg met KynoCompleet.

4. Financiële voorwaarden


Voor het cursusgeld krijgt de student een factuur toegezonden met een betalingstermijn van twee weken, het lesgeld dient echter voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan tenzij anders is overeengekomen. U kunt de lesgelden ineens of per cursus voldoen. Het lesmateriaal wordt verstrekt tijdens de eerste cursusdag, indien het volledige cursusgeld is voldaan. Indien slechts een deel van het bedrag is voldaan, krijgt de cursist het materiaal in gedeelten verstrekt. Na ontvangst van dit lesmateriaal is annulering met restitutie van het betaalde lesgeld niet meer mogelijk. In overleg kan de cursus in een nader te bepalen lesperiode worden gevolgd of kan een vervanger aan de cursus deelnemen.

5. Kosten

KynoCompleet behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Indien u inschrijft voor een modulaire opleiding en in één keer betaalt, zijn deze prijswijzigingen van modules op u niet van toepassing. Indien u inschrijft voor een modulaire opleiding en per module betaalt en/of per module inschrijft, zijn prijswijzingen op u wel van toepassing. De moduleprijs op het moment van het volgen van de betreffende module zal dan in rekening worden gebracht. Mocht er een termijnbetaling zijn overeengekomen, dan wordt een toeslag berekend van € 25,-

6. Studieperiode

Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele cursus of per losse workshop/lezing waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt de cursus uitsluitend voortijdig beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van de voortijdige beëindiging.

Voor gegevensopslag en dataverwerking verwijzen we naar de privacyverklaring van KynoCompleet. Deze is afgedrukt in de studiegids, staat op de website en is per mail op te vragen via info@kynocompleet.nl

7. Voortijdige beëindiging

Indien u de opleiding of een cursus voortijdig wilt beëindigen dient u dit telefonisch of per e-mail aan ons mede te delen. Annulering moet te allen tijde door ons schriftelijk zijn bevestigd per e-mail! U krijgt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden voor de  cursus welke u op dat moment volgt. Retourneren van lesmateriaal heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld. Bij annulering/ beëindiging gelden de regels zoals aangegeven bij punt 3. Bij overlijden van de cursist zal de beëindiging van de te volgen cursus/workshop/lezing direct ingaan, de betalingsverplichting vervalt direct.

8. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de cursus waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij KynoCompleet (Elise Jansen).

9. Naam

Met nadruk wordt de cursist(e) er op gewezen dat de naam KynoCompleet een beschermde bedrijfsnaam is. Gebruik van deze naam in advertenties, brochures, interviews, e.d. is dan ook niet toegestaan, tenzij men daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. Tegen misbruik van de naam en inbreuk op de auteursrechten van het lesmateriaal zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Natuurlijk mag u wel vermelden dat u bij ons een cursus/workshop/opleiding met goed gevolg heeft doorlopen. Het is niet toegestaan te vermelden dat u een diploma heeft behaald bij KynoCompleet, terwijl de studie niet is afgerond met het bijbehorende diploma.

10. Overige voorwaarden

 • KynoCompleet behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docente(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van de cursus/workshop/lezing te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de cursist(e) kenbaar worden gemaakt.
 • KynoCompleet behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.
 • KynoCompleet aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade en/of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.
 • Deelname aan de cursussen en trainingen is geheel voor eigen risico.
 • Gegevens van studenten worden verwerkt en opgeslagen volgens onze privacyverklaring. De student heeft de mogelijkheid om te verzoeken gegevens en het studiedossier te verwijderen. Beroep- en/of klachtenprocedure is dan niet langer mogelijk.
 • Honden die tijdens de lessen worden meegebracht dienen vrij te zijn van parasieten en/of besmettelijke aandoeningen. Indien tijdens de les wordt geconstateerd dat de hond ziek is en/of parasieten heeft, dan zal de student uit de les worden verwijderd. De gemiste les kan tegen betaling op afspraak worden ingehaald.
 • Honden die tijdens de lessen worden meegebracht dragen geen slipketting, prikband of enige vorm van stroomband.
 • Ontlasting van de hond wordt binnen en/of buiten de locaties netjes opgeruimd door de eigenaar.

11. Akkoord algemene voorwaarden 2018

Door het inschrijfformulier te versturen heeft u kennis genomen van en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, en de opslag/verwerking van uw gegevens. Door betaling van de factuur bevestigt u de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van KynoCompleet en in de studiegids. Daarnaast worden ze op verzoek toegezonden.

 

Opleidingen/ cursussen/ workshops vinden plaats op onze vaste locatie op Provincialeweg 85, 4909 AG te Oosteind, tenzij anders vermeld in de infobrief die u ongeveer een week voor aanvang van de les krijgt toegestuurd. Vindt de les plaats op een andere leslocatie, dan krijgt u daarvan per mail bericht voor aanvang van de les.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Breda is bevoegd bij geschillen.

Oosteind, 16-07-2018

KynoCompleet

Provincialeweg 85

4909 AG Oosteind (NBr)

info@kynocompleet.nl

www.kynocompleet.nl

tel. 0619114081 (Elise Jansen