Privacyverklaring

Privacyverklaring KynoCompleet

KynoCompleet, gevestigd aan Provincialeweg 85 4909 AG te  Oosteind, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van ons bedrijf: www.kynocompleet.nl  

Provincialeweg 85 4909 AG Oosteind 06-19114081

Elise Jansen gaat over de gegevensbescherming van KynoCompleet.

Zij is te bereiken via info@kynocompleet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

KynoCompleet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via een inschrijfformulier Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens betreffende de gezondheid van je hond

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kynocompleet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KynoCompleet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling voor een behandeling voor je hond, of een workshop/lezing

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Voor het aanleggen van een behandeldossier m.b.t. je hond

Geautomatiseerde besluitvorming

KynoCompleet neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KynoCompleet) tussen zit. KynoCompleet gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen: Google Analytics , om te zien hoe vaak de website wordt bezocht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KynoCompleet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is alleen voor het behandelen van je hond of om je te informeren over een workshop/lezing waarvoor je bent ingeschreven. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: je dossier wordt maximaal 5 jaar bewaard, daarna wordt het vernietigd. Op jouw verzoek kan dit eerder gebeuren. Filmpjes en verslagen die je voor je hond inlevert, worden direct na het beoordelen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

KynoCompleet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KynoCompleet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Foto’s, gemaakt tijdens de behandelingen of workshops

Voor aanvang van de workshop of tijdens een behandeling zal gevraagd worden of er bezwaren zijn tegen het maken van foto’s. Indien er akkoord wordt gegeven, zullen deze foto’s in het dossier van de hond worden gezet. Incidenteel worden foto’s gebruikt voor de Facebookpagina van KynoCompleet (zonder specifieke gegevens). De klant kan aangeven dat hij/zij hier niet aan mee wil werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KynoCompleet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kynocompleet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. KynoCompleet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KynoCompleet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kynocompleet.nl

Oosteind, 16-07-2018